(Tiểu Đào) Độ khẩn cấp:Về tỷ lệ, tổ chức thi đấu đã đưa ra chỉ s ố đầu tiên cho Hồng quân bắt đầu với một mục tiêu, mà khá tự tin về chiến thắng của đội thăm dò.Tuy nhiên, cuối cùng, cảnh này đã không xảy ra. nhưng đã cảm ơn Messina vì đã nhắc đến Barcelona tại buổi lễ trao giải.